Tiện ích nút Twitter Follow

Đây là một tiện ích dùng để chúng vào google site. Những hướng dẫn này cho bạn biết làm thế nào để thêm vào Google Site nút Twitter Follew .


Hướng dẫn


 1.     Tới trang Google của bạn trang web mà bạn muốn thêm nút và sử dụng nút Edit Page (chỉnh sửa trang).
 2. Sử dụng menu Insert (chèn)> More gadgets... (tiện ích khác ...)
 3. Sử dụng Add gadget by URL (Thêm tiện ích bằng URL)
 4. Nhập URL sau vào hộp:

  http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/110509162544058635853/steegle-google-sites-twitter-follow-button.xm

  click nút Add (thêm).
 5. Nhập tên đăng nhật Twitter của bạn vào Twitter screen name (required) và chọn Followers count display nếu bạn muốn hiển thị số người...
 6. Bạn có thể thay đổi phần mở rộng với tùy chọn:
 • Button colour (Màu nút) - bạn có thể chọn màu xanh, mặc định, hoặc màu xám hiển thị tốt hơn trên nền tối hơn .
 • Link colour  (Màu của liên kết) - làm thay đổi màu sắc tên Twitter của bạn.
 • Text colour (Văn bản màu) - thay đổi màu sắc số người...
 • Language  (Ngôn ngữ) - tiện ích cung cấp tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Hàn Quốc, Nhật Bản và Tây Ban Nha .
 • Bỏ chọn Bao gồm đường viền quanh tiện íchhiển thị tiêu đề trên hộp tiện ích
    Click vào nút OK

Lưu lại là xong!
Comments